Jansen, Jantje Rinkes

Geboortenaam Jansen, Jantje Rinkes
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden 53 jaren, 3 maanden, 23 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1795-09-08 Molkwerum, Friesland, Nederland  
1
Doop 1795-10-04 Molkwerum, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, dopen, geboortejaar 1795,
doopjaar 1795
Dopeling: Jantje
Geboren op 8 september 1795 in Molkwerum
Gedoopt op 4 oktober 1795 in Molkwerum
Dochter van Rinke Jans en Wiepkje Sijmons

1
Overlijden 1849-01-01 Zaandam, Noord-Holland, Nederland  

Gedeelte akte:

"Jantje Rinke Jans, oud drie en vijftig jaren en
drie maanden, geboren te Molkwerum
en wonende te Zaandam, weduwe van
Jacob de Roos, Dochter van Rinke Jans,
overleden, zijnde de naam der moeder
onbekend"

2a

Ouders

Vader Jansz, Rinke
Moeder Bouma, Wypk Simons
         Jansen, Jantje Rinkes
    Broer     Jansz, Simon Rinkes
    Zus     Jansen, Janke Rinkes
    Broer     Janszen, Jan Rinkes
    Zus     Jansen, Aafke Rinkes
    Zus     Janszen, Sied Rinkes

Families

Getrouwd Man de Roos, Jacob Cornelis
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1815-10-11 Stavoren, Friesland, Nederland  
3 4
Belijdenis 1816-03-07 Molkwerum, Friesland, Nederland  

1816 Den 7 Maart zijn na voorafgaand
onderwijs in den christelijke godsdienst
op belijdenis des geloofs tot leden
dezer gemeente aangenomen:
(o.a.)
de echtelieden Jacob Cornelis de Roos en
Jantien Rinkes Jansen
(vertrokken)

5
Attestatie 1817-04-08 Molkwerum, Friesland, Nederland  

Den 8 April 1817 hebben de kerkelijke
attestatie ontvangen
naar Stavoren de echtelieden
Jacob C. de Roos en Jantjen Rinkes
Jansen

5
Lidmaten 1821-07-01 Molkwerum, Friesland, Nederland  

Op Zondag voor de middag den 1 Julij 1821
zijn als leden den gemeente voorgesteld
na ingekomene attestatie van Oudega
Jakob Kornelis de Roos en Jantje Rinkes
Jans Echtelieden
De Attestatie is getekend den 23 Junij 1821

5
  Bijz.

Huwelijksakte 1815:

Jakob Cornelis de Roos, geboren te Stavoren,
Ouders: Cornelis Wopkes en Pietertje Jakobs.
Jantje Jansz, geboren te Molkwerum.
Ouders: Rinke Jansz en Wiepkje Siemons.
Opm: Bruidegom is geboren op 15 juli 1792
en bruid 8 september 1795.
datum: 11 oktober 1815, akte nr. 10

Gedeelte akte:

"In het jaar een duizend acht hondert en vijftien, den Elfden
der maand October des nademiddags ten drie uren,
zijn voor ons J: A: Lootsma Officier van den Burgerlijken
Staat der Gemeente van Stavoren Provincie Friesland,
gecompareerd:
Jakob Cornelis de Roos, Jongman, zonder bedrijf,
wonende te Stavoren, geboren aldaar den vijftienden
Julij 1792, zegge Seventien hondert twee en negentig
van Cornelis Wopkes-, en Pietertje Jakobs, zijnde overleden,
BRUIDEGOM
Jantje Jansz Jonge dogter, zonder bedrijf wonende
te Molkweerum en aldaar geboren den Agtsten
September Seventien hondert Vijf en Negentig
van Rinke Jansz en Wiepkje Siemons, zijnde de Vader overleden.
BRUID
Ten einde te zamen een wettig Huwlijk aan te gaan.
Waarop na aanleiding der Wet, zijn geleezen-
1e
Een extract uit het Doopboek der Herformde Gemeente
van Stavoren, waaruit de ouderdom der Bruidegom
geblijkt-
2e
Een extract uit het Doopboek van de Herformde Kerk
te Molkwerum, waaruit de ouderdom van de Bruid
consteert.
3e
Een certificaat van den Heere Schout der Gemeente
Koudum, van dato dezes, betrekkelijk de Huwelijks
Afkondigingen aldaar-
4e
De Huwelijks Proclamatien alhier te Stavoren.

Vervolgens hebben de genoemde Jacob Cornelis de
Roos en Jantje Jansz na voorleezing van de Regten
en Pligten der Egtgenoten onderling op mijne
aanvrage ieder voor zich met luider Stemme
verklaard dat zij zich onderling tot Egtgenoten
namen.
Waarop wij in name der Hoge Overheid uitspraak
hebben gedaan dat de voornoemde Jacob Cornelis
de Roos en Jantje Jansz door het huwlijk verbonden zijn.
En hebben wij hiervan in tegenwoordigheid van
Cornelis Wopkes de Roos, bakker te Stavoren,
Vader van de Bruidegom, Cornelis IJges Westerbaan,
Timmerman, oom van dezelve, Eling Gerrits Doornbos,
Winkelier, alle te Stavoren, en Wiepkjen Sijmons,
weduwe van Rinke Jans à Molkwerum Moeder
van de Bruid, de getuigen, opgemaakt deeze akte welke
na voorlezing door de Jonggetrouwden, de Getuigen
en ons President Burgemeester voornoemd, is
vertekend op den Raadhuize binnen Stavoren
op dato aan het hoofd dezes gemeld.
(ondertekening)
Jacob Cornelis de Roos
Jantje Jansz
Cornelis de Roos
Cornelis IJges Westerbaan
Eling G. Doornbos
Wijipk Sijmons Bouma
J: A: Lootsma"

Opmerking:
Cornelis IJges Westerbaan was gehuwd met Geertje Jakobs, de oudere
zuster van Pietertje Jakobs, moeder van Jacob Cornelis de Roos en dus
een oom van Jacob.Geertje Jacobs was waarschijnlijk ook bij de bruiloft
aanwezig, want ze was nog in leven.
Wiepk Sijmons heeft in 1812 de naam Bouma aangenomen.

Het eerste kind Rinke (1816) werd geboren in Koudum
in het huis van zijn grootmoeder, Cornelis in Workum (1818)
en Symon en Pieter werden geboren in Oudega (Hem. Old.) en Molkwerum.

  Kind.
 1. de Roos, Rinke
 2. de Roos, Cornelis Jacobs
 3. de Roos, Symon
 4. de Roos, Pieter
 5. de Roos, Wipkje

Media

Naaste verwanten

 1. Jansz, Rinke
  1. Bouma, Wypk Simons
   1. Jansen, Jantje Rinkes
    1. de Roos, Jacob Cornelis
     1. de Roos, Rinke
     2. de Roos, Cornelis Jacobs
     3. de Roos, Symon
     4. de Roos, Pieter
     5. de Roos, Wipkje
   2. Jansz, Simon Rinkes
   3. Jansen, Janke Rinkes
   4. Janszen, Jan Rinkes
   5. Jansen, Aafke Rinkes
   6. Janszen, Sied Rinkes

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Molkwerum
 2. Overlijdensakten Zaandam
   • Datum: 1849-01-02
   • Pagina: Akte nr. 5
 3. Tresoar Fries Historisch centrum
 4. Huwelijksakte Stavoren
 5. Lidmatenboek Molkwerum (Nederlands Hervormd)