Heijt, Jacob 1a 2a 3a

Geboortenaam Heijt, Jacob
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 65 jaren, 9 maanden, 27 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1841-04-12 Veenhuizen, Drenthe, Nederland  

Norg, geboorteakte, 13 april 1841, aktenr. 32
Kind: Jakob Heijt, geboren te Veenhuizen (Norg) op 12-04-1841,
zoon van Jacob Heijt, beroep: veearts; oud: 57 jaren,
en Margaretha Friso, oud: 36 jaren.

-ten huize van de Comparant aan het derde Etablissement

4
Benoeming voor 1867-09-03 Loppersum, Groningen, Nederland  

"Bij beschikking van Zijne Excellentie den
heer Minister van Financiën, is o.a.
benoemd tot Commies der derde klasse
J. Heijt, thans commies der vierde klasse
te Loppersum"

5a
Huwelijk 1870-08-31 Winsum, Groningen, Nederland Getrouwd met Hinderika Boerma

Huwelijk 31-08-1870 Winsum

Bruidegom Jakob Heijt, rijkscommies
Geboren Norg
Vader Jakob Heijt, rijksveearts
Moeder Margaretha Friso

Bruid Hinderika Boerma, oud 21 jaren,
zonder beroep
Geboren Winsum
Vader Tiemen Derks Boerma, winkelier
Moeder wijlen Grietje Tiessens Kuiper

Bron Huwelijksregister Winsum 1870
Aktenummer 20

"Jakob Heijt, oud 29 jaren, geboren te Norg,
van beroep rijks=Commies, wonende te Winsum,
meerderjarige zoon van Margaretha Friso,
zonder beroep, wonende te Norg, en van wijlen
Jakob Heijt, in leven rijks-veearts van beroep,
gewoond hebbende en overleden te Norg"

Hinderika Boerma was in 1848 geboren te Winsum:

Geboorte 03-10-1848 Winsum
Kind Hinderika Boerma
Geslacht v
Vader Tiemen Derks Boerma,
Commissionair van beroep
Moeder Grietje Tiessens Kuiper
Bron Geboorteregister Winsum 1848
Aktenummer 31

6 7
Benoeming voor 1881-05-26 Ballum, Friesland, Nederland  

"J. Heijt, commies verificateur 1e categorie
accijnsen te Groningen, (benoemd) tot ontvanger dezelfde
middelen te Ballum"

8a
Benoeming 1882-08-12 Nieuwerkerk aan den IJssel, Zuid-Holland, Nederland  

" 's Gravenhage, 12 Augustus 1882
Z. M. heeft benoemd tot ontvanger der
belastingen te Nieuwerkerk den heer J. Heijt,
thans ontvanger der belastingen, invoerregten
en accijnzen te Ballum"

Opmerking:
Ballum ligt ook op Ameland.
Nieuwerkerk - Mogelijk is hier bedoeld
Nieuwerkerk aan den IJssel in Zuid-Holland.

2b
Borgstelling 1882-09-09 Hollum, Friesland, Nederland  

1882 Ameland, notaris Tj. Poelstra
Borgstelling
- Jakob Heyt, rijksontvanger te Hollum, Ameland
- Het Rijk der Nederlanden

Bron         : Tresoar
Toegangsnr.  : 26
Inventarisnr.: 2043
Repertoirenr.: 239 d.d. 9 september 1882

9
Benoeming voor 1883-09-19 Oude-Tonge, Zuid-Holland, Nederland  

"J. Heijt, Rijksontvanger te Nieuwerkerk,
benoemd te Oude Tonge"

10a
Benoeming voor 1888-04-30 Marrum, Friesland, Nederland  

"Benoemd: tot ontvanger der directe belastingen
en accijnzen te Marrum c.a. (residentie Hallum),
J. Heyt, ontvanger derzelfde middelen te Oude Tonge"

Opm: Oude Tonge - dorp in de gemeente
Oostflakkee (ZH)

11a
Benoeming voor 1890-12-27 Onderdendam, Groningen, Nederland  

"Benoemd tot ontv. dir. bel. en acc. te
Onderdendam (gemeente Bedum) c.a.,
J. Heyt, ontv. derz. middelen te Marrum"

11b
Benoeming voor 1895-05-21 Bolsward, Friesland, Nederland  

Het Rotterdamsch Nieuwsblad, 21 mei 1895:

"Bij Koninklijk Besluit zijn benoemd:
(o.a.)
tot ontvanger der directe belastingen
en accijnzen te Bolsward c.a.
J.Heijt, ontvanger derzelfde middelen
te Onderdendam"

11c
Borgstelling 1895-07-31 Onderdendam, Groningen, Nederland  

1895 Bolsward, notaris Meindert Schotman
Borgstelling
- Jacob Heyt te Onderdendam

Bron: Tresoar
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 16093
Repertoirenr.: 146 d.d. 31 juli 1895

9
Volmacht 1897-07-15 Bolsward, Friesland, Nederland  

1897 Bolsward, notaris Meindert Schotman
Volmacht, akte niet aanwezig
- Jacob Heyt te Bolsward

Bron: Tresoar
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 16095
Repertoirenr.: 519 d.d. 15 juli 1897

9
Overlijden 1907-02-09 Bolsward, Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Bolsward, 1907
Aangiftedatum 11 februari 1907, akte nr. 10
Overleden: Jacob Heyt, op 9 februari 1907, 65 jaar, man
Vader: Jacob Heyt
Moeder: niet genoemd
Gehuwd

"Jacob Heijt, oud 65 jaren, ontvanger der directe
belastingen, invoerrechten en accijnzen, geboren te
Norg, wonende te Bolsward, echtgenoot van Hendrika
Boerma, zoon van Jacob Heijt en Margaretha Friso,
beiden overleden, in der tijd echtelieden"

Leeuwarder Courant, 13 februari 1907:

"Heden overleed mijn innig geliefde
echtgenoot, de heer
JACOB HEIJT
in leven Rijksontvanger te Bolsward
in den ouderdom van ruim 65 jaren.
Bolsward, 9 Februari 1907.
H. Heijt-Boerma."

Leeuwarder Courant, 15 maart 1907:

"Voor de vele hartelijke bewijzen van deel-
neming, ondervonden na het overlijden van
mijn geliefden echtgenoot den heer J. HEIJT,
betuig ik mijn welgemeenden dank.
H. HEIJT-Boerma
Bolsward, Maart 1907."

Henderika Boerma ging na het overlijden van haar man
naar Franeker, waar haar zwager Simon Heijt en
zijn gezin woonden.

Na het overlijden maakte Hendrika Boerma haar
testament op en daarna ook driemaal te Franeker:

1907 Bolsward, notaris Meindert Schotman
Testament
- Henderika Boersma te Bolsward, weduwe van Jakob Heyt
25 februari 1907

1919 Franeker, notaris S. Posthumus
Testament, akte niet aanwezig
- Hendrica Boerma te Franeker, weduwe van Jacob Heyt
2 september 1919

1922 Franeker, notaris S. Posthumus
Testament, akte niet aanwezig
- Henderica Boerma te Franeker, weduwe van Jacob Heyt
14 oktober 1922

1923 Franeker, notaris S. Posthumus
Testament, akte niet aanwezig
- Henderika Boerma te Franeker, weduwe van Jacob Heyt
24 mei 1923

Hinderika Boerma overleed te Franeker in 1938:

Overlijdensakte Franeker, 1938
Aangiftedatum 13 juni 1938, akte nr. 67
Overleden: Hinderika Boerma, op 12 juni 1938,
89 jaar, vrouw
Weduwe

"Hinderika Boerma, oud 89 jaren, zonder beroep,
geboren te Winsum, wonende te Franeker, weduwe
van Jacob Heijt, dochter van Tiemen Derks Boerma
en Grietje Tiessens Kuiper, beiden overleden"

Voor verdere gegevens zie de Bijzonderheden.

12 2 9 13

Ouders

Vader Heijt, Jacobus Machielse
Moeder Friso, Margaretha Simens
    Broer     Heijt, Machiel
    Zus     Heijt, Margaretha
    Broer     Heijt, Simon
    Zus     Heijt, Wilhelmina
    Broer     Heijt, Willem
    Zus     Heijt, Hermanna
         Heijt, Jacob
    Broer     Heijt, Dingenis

Media

Bijzonderheden

Leeuwarder Courant, 30 november 1896:

"Op 27 Nov. heeft zich te Bolsward eene voorlopige commissie
gevormd met het doel om op 31 Augustus 1898, den dag,
waarop H. M. onze geliefde Koningin Wilhelmina den troon
bestijgt, een algemeen feest te organiseeren. Deze commissie
bestond uit de heeren:
(o.a.)
J. Heijt, rijksontvanger"

Op 25 september 1905 bracht H.M. de Koningin een bezoek
aan Bolsward.
Van de Commisie van verlichting was de heer J. Heijt voorzitter,
zoals vermeld in de Leeuwarder Courant van 6 september 1905.

Overlijdensadvertentie in de Leeuwarder Courant van 14 juni 1938:

"Heden overleed onze lieve tante,
mevrouw
HENDERIKA BOERMA
weduwe van den heer J. Heijt,
in den ouderdom van 89 jaar.

Namens de familie:
A. v. Eijck v. Heslinga-Heijt
Franeker, 12 Juni 1938
Dr. Jelle Bangastraat 2

De teraardebestellling zal plaats
hebben op Woensdag 15 Juni. a.s.,
des namiddags 2 uur, op de
Algem. Begraafplaats te Bols-
ward.
Op verzoek van de overledene geen bloemen."

Opmerking: A. van Eijck van Heslinga - Heijt was Antje Heijt,
dochter van Willem Heijt, kleindochter van Simon Heijt.

Hendrika Boerma heeft na haar overlijden f 1300
gelegateerd aan de Diaconie van Bolsward:

Nieuwsblad van Friesland: Hepkema's courant, 3 augustus 1938:

"LEGAAT

Bolsward. Door wijlen mevrouw Heijt-Boerma,
overleden te Franeker, is f 1300 gelegateerd aan
de Diaconie der Ned. Herv. gemeente te Bolsward,
vrij van lasten en rechten tegen onderhoud van
de graven te Bolsward"

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep Ontvanger der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen
 

Naaste verwanten

 1. Heijt, Jacobus Machielse
  1. Friso, Margaretha Simens
   1. Heijt, Machiel
   2. Heijt, Margaretha
   3. Heijt, Simon
   4. Heijt, Wilhelmina
   5. Heijt, Willem
   6. Heijt, Hermanna
   7. Heijt, Jacob
   8. Heijt, Dingenis

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Archief Leeuwarder Courant
   • Datum: 1896-11-30
 2. Leeuwarder Courant
   • Datum: 1938-06-14
   • Datum: 1882-08-14
 3. Nieuwsblad van Friesland: Hepkema's courant
   • Datum: 1938-08-03
 4. Geboorteakte Norg
 5. Provinciale Drentsche en Asser courant
   • Datum: 1867-09-03
 6. Huwelijksregister Winsum
 7. Geboorteregister Winsum
 8. De Tijd: godsdienstig - staatkundig dagblad
   • Datum: 1881-05-26
 9. Notariële archieven Friesland
 10. Het nieuws van den dag: kleine courant
   • Datum: 1883-09-19
 11. Directeur: C. Sijthoff: Rotterdamsch Nieuwsblad
   • Datum: 1888-04-30
   • Datum: 1890-12-27
   • Datum: 1895-05-21
   • Pagina: Achttiende jaargang no. 5271
 12. Overlijdensakte Bolsward
 13. Overlijdensakte Franeker