van Loo, Jacob 1 2

Geboortenaam van Loo, Jacob
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1550    

Jacob van Loo was vermoedelijk een onwettige zoon
van Albert (Albrecht) van Loo, waarschijnlijk geboren kort
vóór diens huwelijk met Maria van der Mijle.

2
Benoeming tot controleur van de accijnsen 1570-07-14 Harlingen, Friesland, Nederland  

Op 14 juli 1570 werd Jacop Aelbrechts benoemd tot
"contrerolleur van exchijsen" te Harlingen in de plaats
van de overleden Jan Cornelisz.
Op 9 oktober 1572 werd Jasper van Tongeren tot contrerolleur
te Harlingen benoemd in verband met het vertrek van N. Loo.
Op 28 november 1572 werd in zijn plaats Harmen Jansz
benoemd in verband met de "absentie van Jacob Aelbrechtsz
leste bediende van dien als hem begeven hebbende ter zee
in dienste van Co. Mats rebellen en vianden".
De jaarwedde van Jacob Albertsz. bedroeg 80 pond; zijn tijdelijke
opvolger Jaspar van Tongeren "in de plaetse van Jacob Albertsz.
die vermits de troubles vertrocken was" ontving een kwartaalwedde
ofwel 20 pond.

2
Aanstelling tot accijnsmeester 1579-12-15 Stavoren, Friesland, Nederland  

Op 15 december 1579 werd Jacob van Loo tot accijnsmeester
te Stavoren aangesteld.
Later keerde hij weer terug naar Harlingen.
Op 19 mei 1586 besloten Gedeputeerde Staten van
Friesland aan Jacob Albertsz van Loo kopie van zijn laatste
commissie van het wachtmeesterschap van Harlingen
te sturen in verband met zijn proces tegen
Hans Ericks.

2
Aanstelling tot deurwaarder 1586-08-31    

Op 31 augustus 1586 diende Jacob van Loo
een rekest in bij Ged. Staten van Friesland
teneinde goedkeuring te verkrijgen van zijn
aanstelling tot deurwaarder door Boudewijn van Loo.
Bij deze brief aan Gedeputeerde Staten was als bijlage
gevoegd de aanstelling door Boudewijn van Loo:

"Boudewijn van Loo Raedt en Rentmeester generael
van Vrieslant doe condt ende certificeere eenen
yegelicken bij desen hoe dat ick vermits de goede
kennisse die ick hebbe vande persoon van Jacob Albertsz
van Loo ende mij volcomelicken vertrouwende op
zijnder getrouwicheyt, experientie ende ervierenheyt
den selven genomineert ende gecommitteert hebbe,
nominere ende committere bij desen tot het offitie
van het deurwaerderschap van den Comptoire van de
Domeynen van Vrieslant, omme tvoorss. ampt ende
offtie voertaen bedienen. Toirconde mijn zeegel ende
gewointlicke hantgeschrifte hier onder gestelt ende
gedruckt den naestlesten augusti anno XVc sessentachtlich.

B. v. Loo"

Opmerking:
Boudewijn van Loo was een jongere broer van Albrecht van Loo
en dus de oom van Jacob van Loo.

2
Burgerboeken van Leeuwarden 1588 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

1588/00/00 Jacob van Loo

Het huis, waarin Jacob van Loo woonde te Leeuwarden, waar
hij in 1588 burger werd, was gelegen in de kleine Hoogstraat
op de hoek van de Speelmanstraat (ten zuiden) en was eigendom
van de Borrendamme's.

3 2
1e Huwelijk     Getrouwd met Rijkje Jans van Borrendamme

Rijkje Jans van Borrendamme was geboren rond 1553,
dochter van Jan Claesz, mr. timmerman te Harlingen.
Rijkje is overleden op 24 november 1592 en begraven in de Grote Kerk
te Leeuwarden.
De tekst op haar grafzerk luidt:

"Anno 1592 den 24 Novembris sterf die Eerbare
dochtsame Rijckgen Iansdr. van Boerendam die
huisfrou van Jacob van Loo oudt 39 iaer ende leijt
hier begra(ven)"

De zerk vertoont boven de tekst in een ovale cartouche
alliantiewapens en wel als mannelijk wapen het
bekende Van Loo-wapen: twee schuin gekruiste
zwaarden met de punten naar beneden, vergezeld van
vier klaverbladen.

Opmerking:
Borrendamme is een voormalig dorp op Schouwen
ten zuiden van Zierikzee, in 1613 vergaan.
Cartouche: met krullen en rolwerk omlijst vlak.

Kinderen van Jacob van Loo en Rijckgen Jansdr.
van Borrendamme waren:

1. Margaretha van Loo, getrouwd in 1601 met
Pyeter Boelardus:

Leeuwarden, huwelijken 1601
Vermelding: Ondertrouw op 3 september 1601
Man : Pyeter Boelardus afkomstig van Emden
Vrouw : Margareta van Loo

Margaretha van Loo en Pieter Boelardus zijn beiden
waarschijnlijk voor 1620 overleden.

2. Ariaentie van Loo, getrouwd in 1604 met
Harmen Claesz (Jeltema):

Leeuwarden, huwelijken 1604
Vermelding: Ondertrouw op 2 maart 1604
Man : Harmen Claessen afkomstig van Harlingen
Vrouw : Aryaen van Loo afkomstig van Leeuwarden
Opmerking : hij is weduwnaar van Aeltije Hanses

Leeuwarden, huwelijken 1604
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 25 maart 1604
Man : Harmen Claessen afkomstig van Harlingen
Vrouw : Aryaen van Loo afkomstig van Leeuwarden
Opmerking : zij is een dochter van Jacobus van Loo

In 1623 trouwde zij met Martinus Boelema:

Leeuwarden, huwelijken 1623
Vermelding: Ondertrouw op 5 april 1623
Man : Martinus Boelema
Vrouw : Ariaantie van Loo
Opmerking : hij is advocaat voor het Hof van Friesland

Leeuwarden, huwelijken 1623
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 23 april 1623
Man : Martinus Boelema
Vrouw : Ariaantie van Loo
Opmerking : zij is weduwe van Harmen C. Jeltema

Ariaentie van Loo maakte haar testament op
3 februari 1661 en zal kort nadien overleden zijn.

2 4 5 6 7
Huwelijksafkondiging 1608-04-02 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Leeuwarden, huwelijken 1608
Vermelding: Ondertrouw op 2 april 1608
Man       : Jacob van Loo
Vrouw     : Jantien Boclema
Opmerking : hij is deurwaarder,
hij is weduwnaar, NB

6
3e Huwelijk 1608-04-24 Leeuwarden, Friesland, Nederland Getrouwd met Jantien van Boelema

Leeuwarden, huwelijken 1608
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 24 april 1608
Man       : Jacob van Loo
Vrouw     : Jantien Bolema
Opmerking : zij is weduwe van Hero Joachimi

Jantien van Boelema was de weduwe van
Mr. Menno Broersma en later de weduwe van
Mr. Hero Joachimi.

Mr. Menno Broersma was advocaat te Friesland
tussen 1571 en 1577. Hij trouwde voor mei 1591
met Jantien Boelema.

Mr. Hero Joachimi trouwde op 29 maart 1606
met haar en overleed in datzelfde jaar.

Naamlijst advocaten Friesland:

1578 00 00
Mr. Joachimi, Hero; burgemeester Leeuw. 1601-1602;
overleden 9 nov. 1606.
Mr. Hero Joachimi was kort na 1600 schooldienaar te Achlum
in Franekeradeel. In de kerkvoogdij-rekeningen is in juni 1611
sprake van "wijlen mr. Hero Joachimi".

Jantien Boelema is in 1642 overleden. Op  14 oktober 1642
werd de inventaris van haar boedel opgemaakt:

Nummer: 1516
Signatuur: y34; 352
Datum: 1642/10/14
Inventarisant: Jantien Boelema
Eerste echtgenoot: Jacob van Loon

7 8 9 10 11 2
Overlijden voor 1620    

overleden 1619/1620

2

Ouders

Vader van Loo, Albrecht
         van Loo, Jacob

Families

Getrouwd Vrouw Eilertsdochter, Maycke
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1593    

Gelet op de sterfdatum van de eerste vrouw van Jacob van Loo en het feit dat zijn tweede huwelijk niet voorkomt in het oudste trouwboek van Leeuwarden, dat 9 februari 1594 aanvangt, valt af te leiden dat dit tweede huwelijk van Jacob van Loo met Maycke Eilertsdr. eind 1593/begin 1594 gesloten is.

2
  Kind.
 1. van Loo, Albertus
 2. van Loo, Maycke

Media

Bijzonderheden

In 1589 trad Jacob van Loo op als gemachtigde voor de (jongere) kinderen
van (zijn vader) Albert:
18 maart 1589 - " Jacob Albert deurwaerder vant canthoor als
procuratie hebbende de kynderen van commis van Loo"

Albertus en Maijcke van Loo waren kinderen van Jacob van Loo en
diens tweede vrouw, zoals uit tal van akten blijkt. Zo deed het gerecht
te Leeuwarden op 23 december 1598 uitspraak in een geschil tussen
Jacob van Loo enerzijds en Jan Blocq met Claes Claesz anderzijds
over de voogdij van zijn twee kinderen bij Maijcke Eilertsdr.

"D'impetrant seyde tot sijn eerste huysfrouwe t'echte gehadt thebben
den dochter van Jan Claesz timmerman, daerbij hij twye kynderen
geprocreerd heeft gehadt; ende alsoe hij impetrant tot sijn ander wijff
des requireerders respective suster den dochter van Eylert Meynerts
gehadt heeft, daeabij hij oeck twye kynderen gesuscitert heeft, ende
daeromme nu van meyninge was met dselve sijnre kynderen schey-
dinge ende delinge hunder moeders goederen te maecken; ende om
tzelve naer behoren te mogen geschyeden d'kinderen nodich hadden
met curatores ad divisionis versyen te worden, ende d'requireerdens
onwillich waren (als oemen van de kynderen by sijn laeste huysfrouwe
getogen) te laten authorizeren . . . D'requireerden antworden dat de
vss. kynderen noch in levene hadden d'bovengemelde Eylert Meynerts
hun groete vader opten welcken des selven kynderen goederen soe
sij sonder descendenten mochten ab intestato overlyden solde devol-
veren . . . soe conden deze requireerden tot desen curatele nyet
geconstringeert werden . . ."

Het gerecht wijst de eis van Jacob van Loo toe op 23 december 1598.

In de verschillende procedures tussen de kinderen uit Eilert Meinertsz
drie huwelijken en zijn weduwe trad Jacob van Loo regelmatig als vader en
voogd van Albert en Maycke van Loo op.

Dat Jacob van Loo's blazoen niet geheel zonder vlekken was, valt misschien
af te leiden uit een onduidelijke passage in de magistraatsresoluties van
Leeuwarden van 28 juni 1602, toen "in de raed is geresolveert dat de praesiderende
burgemeester Harmen Harkesz wordt gecommitteert om met Jacob van Loo
te accorderen neffens het beslapen van zijn meid". Hij was in die periode
ongetrouwd.
Iets in zijn karakter komt misschien naar voren in een proces
wegens iniurie dat hij voerde tegen Rommert Sickes, die soldij voor zijn
soldaten van hem tegoed had en hem een "logenaer ende een hoechmodyge
ende trotzygen geselle" genoemd had. Jacob van Loo werd in zijn eis
niet ontvankelijk verklaard.
Opm: Iniurie - belediging

Jacob van Loo komt als deurwaarder regelmatig voor in de Hypotheekboeken
van Leeuwarden:

Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811

Akte gg007-32 1611-03-19; Hypotheekboeken
Aktenummer:
gg007-32
Datum akte:
1611-03-19
Soort bron:
Hypotheekboeken
Samenvatting:
Anna Joostesdr en Claes Jacobsz, echtelieden alhier.
1611 Februarij 5. Schuldbekentenis (100,-- goudguldens) aan Jacob van Loo,
deurwaerder van den comptoire van Frieslandt, alhier.

Akte gg015-62a 1620-02-05; Hypotheekboeken
Datum akte:
1620-02-05
Aktenummer:
gg015-62a
Soort bron:
Hypotheekboeken
Samenvatting:
Gielis Pietersz. Bovenstaand persoon is schoonzoon van Lubbrich Jansdr,
weduwe van wilen Andries van Mechelen, burgerse, binnen Leeuwarden (zie kanttekening hijpotheek 15/62, 14 maart 1622).
Jacob van Loo en zijn vrouw Jantie Boelema zijn genoemde Lubbrich 400 gulden + rente schuldig;
gortmaker Gielis Pietersz vertegenwoordigt zijn schoonmoeder. N.B. Deze acte is gecasseerd op 14 Martij 1622.

Akte gg016-120a 1621-06-11; Hypotheekboeken
Aktenummer:
gg016-120a
Datum akte:
1621-06-11
Soort bron:
Hypotheekboeken
Samenvatting:
Eelck Clasesdr en Johannes Claasz, burger en brouwer, echtelieden binnen Leuwarden.
1616 Maij 20. Schuldbekentenis (f 500,--) tersaecke verschuldigde verschotene penningen,
verschuldigd aan Jacob van Loo, deurwaerder van den comptoire der domeinen in Frieslandt, binnen Leuwarden.

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep deurwaarder in Harlingen (1586), in Leeuwarden (1611, 1620, 1621)
6 12

Naaste verwanten

 1. van Loo, Albrecht
  1. van Loo, Jacob
   1. Eilertsdochter, Maycke
    1. van Loo, Maycke
    2. van Loo, Albertus

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811
 2. Ir. F. Bontekoe en Mr. J. C. Kutsch Lojenga: 'De van Loo's in de omgeving van Rembrandt'
 3. Burgerboeken van Leeuwarden
 4. K. ter Laan / bewerker 3e druk A.G.C. Baert: Van Goor's Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland
 5. Groot Woordenboek der Nederlandse Taal - Van Dale
 6. Trouwregister Gerecht Leeuwarden
 7. Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden
 8. Leeuwarder boedelinventarissen, 1550-1790
 9. De schoolmeesters van Franekeradeel in de loop der tijden 1600-1950
 10. Naamlijst advocaten Friesland 1577-1849
 11. Advocaten Friesland 1527-1577
 12. Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811