Huitema, Halbe Hommes 1 2

Geboortenaam Huitema, Halbe Hommes
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 76 jaren, 6 maanden, 14 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1799-03-23 Hommerts, Friesland, Nederland  
3
Doop 1799-04-07 Hommerts, Friesland, Nederland  

Wymbritseradeel, dopen, geboortejaar 1799, doopjaar 1799
Dopeling: Halbe
Geboren op 23 maart 1799 in Hommerts
Gedoopt op 7 april 1799 in Hommerts
Kind van Homme Foppes Hoitema en Froukje Halbes

3
Overlijden 1875-10-06 Wymbritseradeel, Friesland, Nederland  

"Halbe Huitema oud zes en zeventig jaren en
zes maanden zonder bedrijf, geboren en wonende
te Hommerts, weduwenaar van Trijntje
Schuurmans, zoon van Homme Huitema en Froukje Halbes,
beide overleden"

4

Ouders

Vader Hoitema, Homme Foppes
Moeder Halbes, Froukje
    Zus     Hoytema, Antje Hommes
    Zus     Hoitema, Tjitske Hommes
    Zus     Hoitema, Halbertje Hommes
    Zus     Hoitema, Fopkjen Hommes
    Broer     Hoitema, Foppe Hommes
         Huitema, Halbe Hommes
    Broer     Huitema, Tjitse Hommes

Families

Getrouwd Vrouw Schuurmans, Trijntje Daniëls
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1823-07-04 Doniawerstal (Langweer), Friesland, Nederland  

Bruidegom: Halbe Hommes Hoytema, 24 jaar, Schipper in de Hommerts, geboren te Hommerts
Vader: Homme Foppes Hoytema
Moeder: Frouwkjen Halbes

Bruid: Trijntje Daniëls Schuurmans, 24 jaar, zonder beroep te Heeg, geboren te Heeg
Vader: Daniël Johannes Schuurmans
Moeder: Aafke Aukes Bijzitter

Met legitimatie van een kind

"dat Halbe Hommes Hoijtema en Trijntje Daniëls Schuurmans door een wettig huwelijk zijn verbonden, verklarende de Comparanten, dat uit hun huwelijk een kind van het mannelijk geslacht is geboren, genaamd Homme"

Datum: 4 juli 1823, akte nr. 8

 

5
  Kind.
 1. Huitema, Homme Halbes
 2. Huitema, Afke Halbes
 3. Huitema, Froukje Halbes
 4. Huitema, Johannes Halbes
 5. Huitema, Korneliske Halbes
 6. Huitema, Foppe Halbes
 7. Huitema, Aukje Halbes
 8. Huitema, Daniël Halbes
 9. Huitema, Halbe Halbes

Media

Bijzonderheden

Halbe Huitema was een bekende hardrijder op de schaats.
Bij de hardrijderijen van 18 en 19 januari 1826 te Sneek
staat hij vermeld op de hardrijderslijst
samen met zijn broer Tjitte:
Halbe H. Hoitema (Hommerts), oud 26 jaar.
Tjitte H. Huitema (Hommerts), oud 21 jaar.
Zij behaalden toen geen prijzen.
(bron: Fries Scheepvaartmuseum)

In 1829 en 1830 behaalde Halbe wèl prijzen:

Leeuwarder Courant, 27 januari 1829:

"Sneek, den 22 januarij

De hardrijderij op schaatsen, gisteren alhier begonnen
en door goed ijs en winterweder begunstigd, is heden op
de behagelijkste wijze geëindigd; van 82 hardrijders
welke zich te mededinging naar den uitgeloofden prijs
en premie hadden laten inschrijven, behaalde Halbe
Huitema, wonende te Hommerts, den prijs, bestaande in een
fraai gouden zakhorologie"

"Leeuwarden, den 24 januarij

De aangekondigde hardrijderij op schaatsen heeft alhier
plaatsgevonden; vier en twintig meerendeels der meest bekende
rijders in dit gewest, hebben naar de uitgeloofde belooningen
gedongen, waarvan de prijs, bestaande in een fraai
gouden zakhorologie, behaald werd door Halbe Huitema,
wonende te Hommerts"

Doek Wijgers Hellema schreef in zijn dagboek:

"In de Courant van gisteren wordt uit Sneek berigt,
dat de prijs van een gouden zakhorloge wegens het
hardstrijden van 82 personen op de 22sten behaald is
door eenen Halbe Huitema, wonende te Hommerts; en
volgens een berigt uit de Leeuwarden dat dezelve
Halbe Huitema op den 24sten insgelijks de prijs
van een gouden zakhorologie aldaar van de 24 der
snelste rijders heeft behaald"

Leeuwarder Courant, 10 februari 1829:

Harlingen, den 4 februarij

Eene waarschijnlijke berekening van twintig duizend aanschouwers waren tegenwoordig,
4 veldstukjes en eene ouverture van blaas instrumenten kondigden het oogenblik der wedloop.
Dat de prijs werd behaald van 15 gouden Willems door Halbe Hommerts Huitema van de Hommerts
en deszelfs mededingster Tjaltje I. de Jong van IJlst, de premie

Opmerking: Tjaltje de Jong won later in die maand op 10 en 11 februari met broer Tjitse
de premie te Joure.

Leeuwarder Courant, 19 januari 1830:

"Leeuwarden, den 18 januarij 1830

De aangekondigde hardrijderij op schaatsen heeft alhier
op Donderdag en Vrijdag den 14 en 15 dezer plaats gehad;
een aantal van honderd en twaalf rijders, waaronder de
meest geoefende uit dit gewest, hadden zich bij de eerste
inschrijving ter mededinging aangeboden, zoo dat
herhaalde malen de aangewezen baan ter lengte van
163 Nederlandse ellen in den tijd van 17 seconden is
afgelegd geworden; eindelijk heeft het Halbe Hoites Hoitema,
woonachtig in de Hommerts, mogen gelukken, den prijs
te behalen, bestaande in honderd gulden en eene
zilveren zak-tabaksdoos, terwijl aan den bekenden
Atze Geerts Atsma, van Terzool, de premie ten deel viel,
bestaande in dertig gulden en een zilveren zak-horologie,
wijders is aan Tjeerd Tabes Annema, van Ackerwoude,
door de directie eene extra belooning toegezegd.
De goede orde welks overal heerschte, vermeerderde het
genoegen van dit vrolijke volksfeest."

In 1836 werd het schip, dat Halbe Huitema huurde te koop aangeboden:

Leeuwarder Courant, 19 februari 1836:

"Mr. J. J. Wiersma, Notaris te Sneek, gedenkt publiek
bij verhooggeld, te verkoopen:
Een hecht, sterk en wel onderhouden Hek Tjalkschip,
de "Jonge Johannes" genaamd, groot 32 ton, met
daarbij zijnde Zeil en Fok, Anker, Touwen, Haken,
Boomen en verder toebehooren, zoodanig door
Halbe Hommes Huitema, als huurder is bevaren,
en thans te Sneek, even buiten de Noorderpoort
gelegen is."

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep boereknecht te Langweer (1821), schipper te Hommerts (vanaf 1823)
6

Naaste verwanten

 1. Hoitema, Homme Foppes
  1. Halbes, Froukje
   1. Hoytema, Antje Hommes
   2. Hoitema, Tjitske Hommes
   3. Hoitema, Halbertje Hommes
   4. Hoitema, Fopkjen Hommes
   5. Hoitema, Foppe Hommes
   6. Huitema, Halbe Hommes
    1. Schuurmans, Trijntje Daniëls
     1. Huitema, Homme Halbes
     2. Huitema, Afke Halbes
     3. Huitema, Froukje Halbes
     4. Huitema, Johannes Halbes
     5. Huitema, Korneliske Halbes
     6. Huitema, Foppe Halbes
     7. Huitema, Aukje Halbes
     8. Huitema, Daniël Halbes
     9. Huitema, Halbe Halbes
   7. Huitema, Tjitse Hommes

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Archief Leeuwarder Courant
 2. De dagboeken van Doeke Wijgers Hellema
 3. Doopboek Hervormde gemeente Jutrijp en Hommerts
 4. Overlijdensregister Wymbritseradeel
 5. Huwelijksregister Doniawerstal
 6. Memories van Successie Friesland