Asma, Sjouckjen Jans

Geboortenaam Asma, Sjouckjen Jans
Geslacht vrouwelijk

Families

Gehuwd Man Bloemker, Jan Jans
  Kind.
  1. Jans, Wytske

Naaste verwanten

    1. Asma, Sjouckjen Jans
      1. Bloemker, Jan Jans
        1. Jans, Wytske